Kompletné pohrebné, kamenárske služby, kvety a výrobky.

Ako postupovať v prípade úmrtia

Úmrtie doma

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
 3. kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0901 910 910 alebo 0901 910 900) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie rakvy, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

 1. oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (NONSTOP služby 0901 910 910 alebo 0901 910 900) pozostalými
 3. zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie rakvy, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
 3. ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybratie rakvy, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v zahraničí

 1. oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (NONSTOP služby 0901 910 910 alebo 0901 910 960 pozostalými
 3. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybratie rakvy, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Určovanie smrti

Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu.
Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu možno však vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.